Núi vắng hơi sương đậm
Trăng lặn nghìn dặm mờ
Người ấy chưa quy ẩn
Tương tư chung một lòng
Một đêm ngô đồng lão
Nghe đàn ngài trên sông


Nguồn: Văn học sử Trung Quốc, NXB Phụ nữ, 2000.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)