Đào Diệp trở lại bến Đào
Qua sông không chèo không chống
Khổ sở chẳng biết là bao
Tôi tự thân ra đón tiếp

tửu tận tình do tại