Ngựa dừng bước muốn chia tay
Hoàng thành soi bóng nước ngòi lạnh trong
Núi trước cảnh khí đẹp trông
Một mình dạo bước buồn mong nhớ người.