Sáng cầy trên ruộng bằng
Chiều cầy trên ruộng bằng
Thử hỏi người trên bãi
Người hiền mãi chìm chăng?