Chợt biến mất dưới khóm sen đỏ
Lại nhô lên trong chỗ cói xanh
Đứng riêng sao buộc dây chằng
Mỏ còn ngậm cá mình đang trên bè.