Cành liễu biên giới bắc
Lá ngầm bóng dâu đông
Cành rũ theo tơ chuyển
Nhuỵ rụng khắp hoa tùng
Sen hồ chiếu trăng sớm
Tơ liễu lay gió nồng
Thổi êm khúc sáo nhẹ
Phấn mỏng đẹp não nùng
Tình xa đường xa lắm
Buồn đọng trong khuê phòng


Nguồn: Từ điển văn học cổ điển Trung Quốc, NXB Văn nghệ TP Hồ Chí Minh, 1999
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)