Cuối thu người đẹp đến thăm
Tặng tôi chiếc đàn cầm quý
Khi gảy khúc cổ ly loan
Ai người biết âm khổ luỵ
Điệu buồn hơi sương kể lể
Trăng bạc tẩy rửa tâm côi
Vì đâu gái cưng Trác thị
Ngàn năm để những hận sầu

tửu tận tình do tại