Yên San cỏ trắng mây vàng
Đánh nhau trăm trận tóc loang lổ màu
Ba mươi vạn khách chinh phu
Mấy người còn sống trở về Ngọc Quan

tửu tận tình do tại