Tam tích ơn trên hậu lễ nghi,
Anh em quý hiển họ tên ghi,
Một nhà trung nghĩa từ xưa hiếm,
Nghìn thuở sủng vinh mấy kẻ bì.
Tuổi trẻ đã hay tròn tiết nghĩa,
Phương xa vốn sẵn phục phong uy.
Từ nay làng nước cao danh vọng,
Tiếng tốt đời đời để lụa tre.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.