Gió thu thổi rụng lá
Tưởng như sóng Động Đình
Núi Thường gần quận Đại
Hoàng Hà lượn điếm canh
Nhạc phương nao ảo não
Khúc Lũng Đầu buồn tênh
Chiều tà trên mình ngựa
Đường núi bắc loanh quanh


Nguồn: Lịch sử văn học Trung Quốc (tập 1), NXB Giáo dục, 2002
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)