銅雀妓其一

金鳳鄰銅雀,
漳河望鄴城。
君王無處所,
台榭若平生。
舞席紛何就,
歌梁儼未傾。
西陵松檟冷,
誰見綺羅情。

 

Đồng Tước kỹ kỳ 1

Kim Phụng lân Đồng Tước,
Chương hà vọng Nghiệp thành.
Quân vương vô xứ sở,
Đài tạ nhược bình sinh.
Vũ tịch phân hà tựu,
Ca lương nghiễm vị khuynh.
Tây lăng tùng giả lãnh,
Thuỳ kiến ỷ la tình?

 

Dịch nghĩa

Lầu Kim Phượng gần đài Đồng Tước
Sông Chương hướng về Nghiệp thành
Quân vương không  nơi nhất định
Đài vẫn giống như khi trước
Tiệc múa đâu còn nữa
Cầu ca hát cũng chưa nghiêng
Cây tùng giả gò tây lạnh lẽo
Ai thấy được tình lụa là.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Lầu Kim Phượng cạnh đài Đồng Tước
Đầu sông Chương mãi hướng Nghiệp thành
Thấy đâu động tỉnh quân vương
Đài xưa còn ủ những thương yêu vì
Tiệc rượu múa lắm khi trước đã
Cầu xướng ca chưa ngã chưa nghiêng
Đồi tây lạnh lẽo mấy miền
Những người áo lụa niềm riêng một thì.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Kim Phụng gần Đồng Tước
Sông Chương ngóng Nghiệp thành
Quân vương nào chốn ở
Đài cũ giữ in hình
Chiếu múa không còn nữa
Cầu hát vẫn còn nguyên
Gò tây tùng lạnh lẽo
Áo xiêm tình ai quên

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cầu Kim Phụng trong đài Đồng Tước
Bên sông Chương phía trước Nghiệp Thành
Quân vương chẳng có tư dinh
Riêng đài vẫn giống bình sinh ngày nào
Tiệc múa nay còn đâu như trước
Cầu đàn ca còn được chưa nghiêng
Gò tây lạnh lẽo hàng thông
Nào ai thấy được tình nhung lụa là.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gần Kim Phượng, Đồng Tước đài,
Sông Chương hướng Nghiệp thành dài dòng trôi.
Quân vương không nhất định nơi,
Đài nay vẫn giống như thời Tào công.
Tiệc ca múa trước đâu còn,
Câu ca giọng hát chưa mòn chưa nghiêng.
Gò tây lạnh lẽo tùng hiên,
Ai còn thấy được tình riêng lụa là.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời