Tuyết xuân đổ như rây
Cả nhà say chẳng tường
Trong bùn dấu cọp đấu
Sầu chết kẻ bên đường

tửu tận tình do tại