Cao tăng bưng chiếc bát
Mong lại vượt non ngàn
Đất cằn không bóng nghé
Xuân sang cỏ rậm tràn

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)