Đường ấm cỏ như rậm
Núi quang hoa thắm hơn
Dọc ngang một nhánh nước
Cao thấp mấy nhà thôn
Trưa nghỉ gà kêu động
Chiều chơi chó sủa ồn
Khi về vui kể lại
Cứ ngỡ đến Đào Nguyên