Cỏ bồng tưởng đã rối bời bay
Hiu hắt trên mồ trận gió may
Của báu trên đời đâu dễ kiếm
Lời vàng ngoài bạn mấy ai hay
Lô Sơn bóng ngả trên bàn cũ
Bồn Thuỷ dòng tuôn trước chén đầy
Dấu cũ thương thay giờ hết sạch
Muốn vui còn có thuở nào đây


Nguồn: Thơ Tống, Trương Chính giới thiệu, Nam Trân duyệt thơ, NXB Văn học, 1991
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)