Lều tranh cầu đá lượn quanh,
Giòng sông êm lững lờ xanh đôi bờ.
Hương đồng nắng hạ gió đưa,
Cỏ xanh bóng mát không hoa nào bằng.

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.