Dâu non hái hết bóng lơ thơ,
Trên né tầm dầy kén cũng to.
Dân xóm hỏi qua cung cách sống,
Lạ cho vất vả cũng không no.