Nước bẩn lặng lờ quanh trúc xanh
Cảnh xuân tây trúc lại riêng dành
Am cỏ trọn ngày cùng ngồi lặng
Rừng không chim hót càng vắng tanh


Nguồn: Lãng du vào cõi thơ thiền, NXB Tôn giáo, 2012
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)