Trăng khuyết mông lung đêm chửa qua
Giường thu leo lét ánh đèn khuya
Gió sương thân bệnh xem chừng nhạy
Sông núi mộng về thấy chẳng xa
Ngồi nghĩ tháng năm ca khảng khái
Dậy nhìn trời đất vẻ phôi pha
Trên đường tai khách ve kêu loạn
Ôm gốc đồng thu lá úa thưa.