Đứng như quan lớn oai hùng,
Xênh xang mũ kiếm vô cùng hiên ngang.
Có mặt mà chẳng có gan,
Cao tận mây chẳng lo toan được gì.

tửu tận tình do tại