Dựa vách xanh điện cao eo núi,
Đỉnh giữa mây chớn chở mấy từng.
Đến một chàng thư sinh hỏi đạo,
Chuông báo ăn nhẹ đánh kêu vang.

tửu tận tình do tại