Hoa Nghiêm trên đỉnh non vòi vọi
Lặng lẽ đêm gió thổi mù buông
Đất trời bao bọc đêm trường
Thoáng trong đèn lửa Trường Giang Nam triều
Nước ba thu Ngư Long chùa cổ
Miếu quỷ thần nước đổ dâng triều
Với Bắc Cực lên tầng lầu
Gió đưa mây bạc phủ bầu trời sương

tửu tận tình do tại