Bình sinh trung nghĩa đối thương thương,
Bỗng chốc xui nên thế dị thường.
Nùng lĩnh chon von gương chính khí,
Cô hồn phảng phất mặt quân vương.
Ông không chút sợ súng Phú-lãng,
Tôi há đâu dung tàu Tây Dương.
Tôi với ông thề không sống nhục,
Anh hùng thành bại chí đều cương.

tửu tận tình do tại