Đồng màu: Đồng trồng lúa mỗi năm hai vụ, phân biệt với đồng cát thường trồng ngô, lạc, khoai lang và phân biệt với đồng hoang lau, sậy mọc tự nhiên, chưa được khai phá làm hệ thống thuỷ lợi để trồng lúa!