Người, cảnh ngày nay khác cả rồi
Trên đường chúng nó chỉ tay thôi!
Tề Thiên trông thấy kêu vô phép
Đất sống về quê đã có nơi

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)