Thân ta nay đã già rồi
Tóc sương thôi gác việc đời từ nay
Tổ tiên khai thác bấy chầy
Bắc Nam phong tục cao dày có hay
Nhân tình thế sự lửa mây
Cổ kim khó biết lối này nẻo kia
Bao phen nước mắt đầm đìa
Rồi đây ai hiểu sớm trưa cho tường

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)