Nếu phải sống, tôi xin em đừng chết
Nếu phải yêu, tôi xin em đừng xa
Chỉ sống mới hiểu chết, chỉ gần mới hiểu xa
Mọi chuyện chỉ thực khi sự thực vỡ oà

Tôi yêu em, thế nghĩa là ... Sống

Thơ tôi xấu chính bởi vì tôi xấu
Nên Thơ tôi là của cải của mình tôi