ngỡ ngang trong mớ bòng bong
nhịp ba nhịp bảy từ ngày làm thơ


nhân xét tho