ái tình  như cái bóng đêm
ta vừa chạy đến bóng ùa chạy đi
một khi ta ngoảnh mặt thì
bước đi mấy bước bóng đi theo cùng