Trơ trọi thành xưa cỏ mọc lan
Truyền rằng Minh tướng bày mưu làm
Giang sơn há phải trò đen đỏ
Thùng đấu đong sao người nước Nam

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.