Giặc Ân gây hấn ngàn xưa,
Vũ Ninh một trận thiên thư chép rành.
Sóc Sơn bay tận trời xanh,
Bên hồ Lãng Bạc uy danh truyền đời.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại