Sang Bắc, vua Lê chạy giặc Tây,
Thuyền rồng cửa khuyết vắng từ nay.
Ngàn năm thành quách bờ lau phủ,
Cung điện tám đời, xóm nước vây.
Vực cũ Trâu Vàng còn khí vượng,
Đêm sầu hồn cuốc gọi ai đây.
Giờ riêng ngọn gió thu chào khách,
Khách chủ bên hồ chén rượn say.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại