Chày gạo nhà bên tiếng nhặt thưa
Con thơ to nhỏ tụng kinh nho
Ngoài sân gọi bạn gà xao xác
Bên giậu chào ngày chim líu lo
Tuần thuốc hút xong trời muốn chuyển
Câu thơ ngâm trọn mộng thôi mơ
Trà suông trở dậy vài ba chén
Rảo tới phong trai đón học trò

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.