Bên phản người ngủ cả
Đèn rọi chiếc bóng mê
Khí lạnh luồn chăn mỏng
Động màn gió buốt tê
Biển xa ì ầm sóng
Mưa gần đập liếp tre
Đất khách trông đêm thức
Quê hương ngóng ngày về

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.