Cơm sẻ, tình thương cơn đói khát
Nghìn vàng, đâu ngóng chuyện đền ơn?
Giấu tên Phiếu mẫu người đâu tá?
Lã hậu đừng hòng xứng cán cân!


Nguồn: Di sản văn chương Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Phan Văn Các chủ trì, NXB Hà Nội, 2009
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)