Hà Nội mùa thu là cổ điển
Không hay cổ điển tự thu nào
Tự thu nàng Lý theo thuyền ngự
Rồng đỏ phù sa cuốn mái chèo

Nghìn năm không chóng cũng không chầy
Cứ nghĩ mình tường bấy đến nay
Tiệc rượu vua Trần mừng thắng trận
Quan nhân say quá Thượng hoàng say

Bình Ngô đại cáo văn dường ấy
Không phải mùa thu thảo cách chi?
Thị Lộ duyên may nàng được thấy
Hoàng Hoa rượu rót, bút khai đề?


12-9-1991

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]