Cái gậy có một chân
Biết giúp bà khỏi ngã
Chiếc com-pa bố vẽ
Có chân đứng, chân quay
Cái kiềng đun hằng ngày
Ba chân xoè trong lửa
Chẳng bao giờ đi cả
Là chiếc bàn bốn chân
Riêng cái võng Trường Sơn
Không chân đi khắp nước


Nguồn:
1. Sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 2, tập 2, NXB Giáo dục, 2002
2. Sách giáo khoa Ngữ văn 6, tập 1, NXB Giáo dục, 2005