Cái gậy có một chân,
Biết giúp bà khỏi ngã.
Chiếc com-pa bố vẽ,
Có chân đứng, chân quay.
Cái kiềng đun hằng ngày,
Ba chân xoè trong lửa.
Chẳng bao giờ đi cả,
Là chiếc bàn bốn chân.
Riêng cái võng Trường Sơn,
Không chân đi khắp nước.


Nguồn:
1. SGK Tiếng Việt 2, tập 2, NXB Giáo dục, 2002
2. SGK Ngữ văn 6, tập 1, NXB Giáo dục, 2005