Lam chướng lâu ngoài biên, Kinh khuyết gặp nhau vừa mấy độ
Thanh bần thêm lắm bệnh, cửa sài thăm bạn hoá nghìn thu

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)