Đông trước chôn bố, đông nay chôn thầy năm cách khôn kham dạ sát muối
Ra cổng thấy dì, vào nhà thấy mẹ, lòng đau khó giữ lệ tuôn mưa

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)