Đêm qua chén tiễn, tiệc chưa rồi,
Mây cuốn mưa tan, vội trở lui.
Nhớ đến Cửu Long cơn bối rối,
Tựa vào Tam Động, lẽ phanh phui.
Bền đô, cần vững giậu phên đã,
Yên cõi, phải trừ giặc giã thôi.
Quốc kế phòng biên nay cấp bách,
An nhàn đâu dám phận bầy tôi.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)