Cửa rồng đã vượt chín mây tầng
Quan kiểu “dao trâu” mãi mới thăng
Dân khổ vay ăn chờ Phật sống
Bảng cao muộn hẹn với ông Tăng
Nếp trung gia giáo chim bằng ủ
Văn lạ non sông con mắt từng
Thông cảm, chỉ ông yêu mến lão
Ba xuân, lê quán một hàn đăng

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)