Ruổi ngựa, tiên sinh nay già lão
Lắm bênh như ta cũng lảo đảo
Vua cha vất vả, thẹn không tài
Trời bể cao sâu lấy gì báo
Hoè vàng đã mừng bút thu hùng
Quế đỏ lại thêm hoa xuân đậu
Tiền đồ xa rộng, ngày còn dài
Chén rượu nửa mừng, nửa chúc cháu

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)