Xếp áo danh sư khoác chiến bào,
Làm thầy, làm tướng tỏ mưu cao.
Nước non há để mình vua liệu,
Áo mũ mà dung lũ rợ sao.
Giữ Bắc, thanh danh ông được trọng,
Dẹp Tây, quân lệnh việc nên mau.
Vân, Trà non nọ ghi công lớn,
Há chỉ bia đề Văn miếu đâu.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)