Ngóng Bắc từng ngày, đấng chí tôn,
Cửu Châu - Tam Hải, há chân chồn?
Tôi côi, tóc bạc lên non quạnh,
Đông lạnh, mưa sa cuốn gió dồn.
Đền vắng, quẻ thiêng thần phán bảo,
Đồn to, tin gấp ngựa luôn bon.
Lòng lành, tin lúc về thiên giới,
Trời hỏi, vì sao cứ trạnh buồn?

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)