Rét tháng mười mưa dầm gió dãi
Riêng quẩn quanh một dải rừng sâu
Chẳng ích chi cái bạc đầu
Tang bồng chí ấy chết đâu dễ dàng
Từng chịu ơn mênh mang như bể
Lại gièm chê tích kể dường non
Tạ lòng tri kỷ hỏi han
Thử xem Cơ tử dụ hàng người Di

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)