Năm mới, may áo mới,
Sách mới: mới đều hay.
Các con được áo mới,
Nghe bốn điều răn này:
Một răn, đừng ngồi đất.
Để áo, bụi bám đầy,
Hai răn, đừng leo trèo.
Để áo rách vì cây,
Ba răn, đừng đánh lộn.
Áo toạc tốn công may,
Bốn răn, cất kỹ áo.
Kẻo kẻ trộm dòm ngay,
Tóc trái đào chóng búi.
Sắp thành người lớn đây,
Kính nghe lời răn dạy.
Áo: cờ trong tâm bay,
Cần khoan thai chân bước.
Cần đoan trang mặt mày,
Bài này dán nhà học.
Miệng đọc, lòng nghĩ suy,
Chữ viết phải thật đẹp.
Văn làm theo phép thi,
Học được, do mình gắng.
Tìm thầy riêng, ích gì!
Cố khiêm tốn, cần mẫn,
Chơi rông dài, ra chi!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)