Bạch Thông tên gọi xứ Hoa Đào,
Ổ phỉ vào đây chiếm điểm cao.
Núi tựa tường vây, màn biếc phủ,
Bãi toàn đá xếp, nước sôi trào.
Tiễu trừ, đến tướng cơ mưu giỏi,
Huyết chiến, toàn quân võ lược thao.
Người chết im hơi, người sống ốm,
Tế thần một chén, vẫn nao nao.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)