Vần vũ mây thu, cảnh sắc hoang
Vòm trời sà thấp, vẻ mênh mang
Trước đền, núi Dạ thôi công múa
Ngoài luỹ, châu Phong mất nỏ vàng
Hoa rụng, chim kêu, người lạnh vía
Mưa dồn, gió giục, khách qua đàng
Bể dâu muôn thuở, hoàn dâu bể
Dạo bước, hồn thơ những xốn xang

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)