Hồ nước mênh mang tựa giát vàng,
Xanh xanh bến liễu dựng hàng ngang.
Muôn tơ cuốn gió như hoa tuyết,
Ngàn lá dầm mưa tựa bức màn.
Hớp nước cá bơi, xanh bóng rợp,
Giục xuân oanh gọi, lạnh cành quang.
Giáp bờ lấm tấm mầm đào nhú,
Muốn vẽ mà đâu vẽ dễ dàng.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)