Truy tầm há sợ bọn tay không,
Chim há e non, thú sợ rừng.
Nam - Bắc dễ thông điều lợi lạc,
Xưa nay ai xá lũ tàn hung.
Hay chi điên đảo thay nhiều giọng,
Vốn vẫn chở che nguyên một lòng.
Việc cũ, ví dù mau tỉnh ngộ,
Tiết xuân mưa ngọt thấm nhuần chung.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)